Gold Coast to stage triathlon’s final “automatic” Olympic qualifier

 

Gold Coast to stage triathlon’s final “automatic” Olympic qualifier

Author image
AOC
Gold Coast to stage triathlon’s final “automatic” Olympic qualifier
The Gold Coast will stage the final “automatic” Rio Olympic Games qualifying race for Australia’s elite triathletes.